QLTT địa phương

Hành trình đổi mới và phát triển của lực lượng Quản lý thị trường

Trên 60 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Việt Nam đã mấy lần đổi tên cho phù hợp với mô hình quản lý và yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn, nhưng về cơ bản, chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm lực lượng vẫn không thay đổi và từng bước được bổ sung sâu rộng toàn diện hơn, với yêu cầu cao hơn trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và xu thế phát triển của thị trường... Trải qua các giai đoạn khác nhau, bên cạnh những thuận lợi, cơ bản, thì nhiều khó khăn, thách thức luôn đặt ra đối với lực lượng, nhưng với bản lĩnh và quyết tâm cao, chúng ta đã hoàn thành trọng trách được giao và xu thế chủ đạo của lực lượng là không ngừng phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.