QLTT địa phương

Cục QLTT Lạng Sơn ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng Vàng

Căn cứ Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng; Căn cứ Công văn số 2909/TCQLTT-CNV ngày 19/12/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm soát đấu tranh phòng, chống buôn lậu mặt hàng vàng; Công văn số 587/TCQLTT-CNV ngày 19/12/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc thực hiện Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý vàng và thực tế diễn biến tình hình tại địa bàn.