QLTT địa phương

Cục QLTT tỉnh Sơn La tham gia giao lưu thể dục thể thao khối thi đua các cơ quan đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La, lần thứ nhất năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 470/KHGT-KTĐ ngày 08/9/2023 của Khối 2 - Khối thi đua các cơ quan đơn vị trung ương về Kế hoạch giao lưu thể dục thể thao của khối 2 - Khối các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La, lần thứ nhất - năm 2023