QLTT địa phương

Cao Bằng: Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác chuyên môn, nghiệp vụ đợt 1 năm 2024

Sáng ngày 01/3/2024, Cục QLTT Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường và Đảng ủy Cục về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quy định về trách nhiệm nêu gương; Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng Quản lý thị trường và công tác chuyên môn, nghiệp vụ đợt 1 năm 2024.