QLTT địa phương

Hòa Bình thực hiện tích cực các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ.