QLTT địa phương

Hội nghị Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức lao động tỉnh An Giang Lần thứ V, giai đoạn 2020-2025

Ngày 27/7/2020, tại hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh An Giang lần thứ V (giai đoạn 2020-2025) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-BCH về “Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà” (giai đoạn 2010-2020).