Thông báo

Lạng Sơn: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Quyết định số 2488/QĐ-QLTT ngày 17/8/2020 của UBND huyện Văn Lãng về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước; Đội Quản lý thị trường số 7 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính trị giá 37.027.000 đ