Thông báo

Lấy ý kiến Dự thảo lần 2 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức Quản lý thị trường

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đăng tải Dự thảo lần 2 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức Quản lý thị trường để lấy ý kiến nhân dân.