Thông báo

Tổng cục QLTT tuyển dụng công chức đợt 2 và đợt 3 năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-TCQLTT ngày 31/12/2019 của Tổng cục QLTT về việc tuyển dụng công chức năm 2019, Tổng cục QLTT thông báo tuyển dụng công chức đợt 2, đợt 3 năm 2019, cụ thể như sau: