Thông báo

Phê duyệt hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 09”: Xây dựng, triển khai phần mềm quản lý tài chính kế toán

Tổng cục Quản lý thị trường vừa ra Quyết định về việc Phê duyệt hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 09”: Xây dựng, triển khai phần mềm quản lý tài chính kế toán” Dự án “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc giai đoạn 2019”.