Thông báo

Cục QLTT Cần Thơ thông báo niêm yết giá bán tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước

Ngày 06 tháng 7 năm 2021 Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ ban hành Thông báo số 245/TB-ĐQLTTS5 về việc niêm yết giá bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước