Thông báo

Cục Nghiệp vụ QLTT thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 23 tháng 5 năm 2022, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường ban hành Thông báo số 160/TB-CNV về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản. Cụ thể như sau: