Thông báo

Cục QLTT Bình Thuận thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp hàng hóa

Thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp hàng hóa: lô hàng 5.000 hộp khẩu trang hiệu KJ KIDS loại 50 cái/hộp, trên trên hộp khẩu trang ghi: Made in Vietnam, ghi nhãn bằng tiếng nước ngoài không ghi nhãn bằng tiếng Việt Nam.