Thông báo

Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-CQLTT Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai