Thông báo

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy tính, máy in theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2020

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy tính, máy in theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2020