Thông báo

Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động làm công việc bảo vệ

Thông báo số 28/TB-CQLTT ngày 05/7/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên về việc tuyển dụng hợp đồng lao động làm công việc bảo vệ