Đắk Lắk: Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức

Thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2023 của đơn vị.

Tại cuộc họp mở rộng tháng 03 năm 2023, Đảng ủy và lãnh đạo Cục Quản lý thị trường đã xác định, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Cục Quản lý thị trường nhằm mục đích:

- Tạo điều kiện, môi trường để công chức được phát huy năng lực, sở trường, rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn; được tiếp cận và thông thạo kỹ năng, phương pháp làm việc, tích lũy kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau, góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

- Khắc phục tình trạng công chức giữ một nhiệm vụ, vị trí việc làm quá lâu dễ dẫn đến bảo thủ, trì trệ; giúp công chức chủ động đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

- Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm, kỷ cương hành chính của công chức trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng và hoàn thiện tác phong, lề lối làm việc, thái độ, tinh thần phục vụ Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk.

- Từng bước điều chỉnh việc bố trí, sắp xếp đội ngũ; cân đối, bố trí phù hợp số lượng công chức giữ các đơn vị thuộc Cục nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, để thực hiện đúng các quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, Đảng ủy và lãnh đạo Cục Quản lý thị trường yêu cầu, việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo:

- Thực hiện bắt buộc, thường xuyên, áp dụng đối với tất cả công chức được bố trí vào các vị trí công tác thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi công tác.

- Phải khách quan, minh bạch, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chống biểu hiện bè phái, chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định hoạt động trong đơn vị.

- Phải được tiến hành theo kế hoạch, công bố công khai trong nội bộ đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

- Công chức được chuyển đổi vị trí công tác phải nghiêm túc chấp hành các quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, nội dung của việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là chuyển công chức từ bộ phận này sang bộ phận khác cùng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các Phòng, Đội Quản lý thị trường hoặc giữa các địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý. Thời hạn định kỳ điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện công tác: quản lý tài chính, tài sản, mua sắm, tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra và kiểm soát thị trường là 03 năm theo quy định.

Kế hoạch cũng quy định cụ thể những trường hợp chưa thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Nội dung Kế hoạch: Tại đây.

BT
Cục QLTT Đắk Lắk