Áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Các hành vi buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bị phạt tiền theo giá trị hàng hóa vi phạm và không bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Khi xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (gọi tắt là Nghị định 119), cần lưu ý một số nội dung:

(1) Áp dụng mức phạt tiền tương ứng theo giá trị hàng hóa vi phạm tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 119 để xử phạt.

(2) Không áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất đối với hàng hóa nhập khẩu; buộc thu hồi và tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng; buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, thủy sản nuôi, cây trồng và môi trường (theo khoản 6 Điều 19 Nghị định 119, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ).
 
 

Vì các biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên chỉ được áp dụng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 119). Do đó, không có căn cứ để áp dụng các biện pháp này đối với hành vi buôn bán hàng hóa trên thị trường có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Đồng thời, việc xử lý đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng phải thực hiện theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục QLTT Tiền Giang

Bình luận