Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết về Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 về Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 về Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. Ngày 07/8/2020 Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 5787/BCT-KH,  trong đó Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nội dung: Quán triệt, tuân thủ và thể hiện đầy đủ, rõ ràng, nhất quán quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế ban đêm trong các văn bản pháp luật, chính sách được phân công soạn thảo và các đề án, chương trình cụ thể của từng đơn vị.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách để tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm đối với hoạt động có liên quan tới ngành Công Thương; Tăng cường công tác phối hợp với liên ngành trong quản lý, kiểm tra, giám sát phát triển kinh tế ban đêm đối với các vấn đề như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, hạ tầng (giao thông, điện, nước, xử lý chất thải), bán lẻ...


Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của các bộ, công chức, viên chức liên quan về tầm quan trọng và các nguy cơ rủi ro của kinh tế ban đêm đối với nền kinh tế trong nước; Theo dõi, nghiên cứu các chính sách, biện pháp phát triển các loại hình, hoạt động kinh tế ban đêm ở các nước để rút ra kinh nghiệm, bài học phù hợp trong lĩnh vực điều hành của Bộ Công Thương. Trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp và người dân để nắm bắt nhu cầu, các vấn đề ở cơ sở đối với kinh tế ban đêm, từ đó có định hướng tháo gỡ, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Giao Vụ Thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng chính sách thương mại và dịch vụ phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn một số tỉnh/thành phố trọng điểm, trên cơ sở không trái với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, xây dựng Nghị định quy định hoạt động và quản lý hoạt động vào ban đêm của các loại hình chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, chuyên doanh. Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định trong quý II/2021.

Giao Tổng cục Quản lý thị trường, chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý thị trường, quy định về tiêu chuẩn, quy cách, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thị trường, thanh kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.

 

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục QLTT Hòa Bình