Cà Mau: Chi bộ 1 tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chiều ngày 26/3/2020 tại Hội trường 2 - Cục QLTT Cà Mau, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT Cà Mau đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tham dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Vũ Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT Cà Mau, các đồng chí Đảng ủy viên, đại diện Chi bộ 2, đại diện Công đoàn cơ sở, đại diện Chi đoàn cơ sở và toàn thể đảng viên Chi bộ 1.

Quang cảnh Đại hội chi bộ 1 lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

(Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 1 lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022)

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Huỳnh Long, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng viên Chi bộ 1 hướng tới Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Cục QLTT Cà Mau.

Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ qua (thành lập tháng 02 năm 2019 đến nay); xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào Chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo chính trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ 1, đồng chí Ngô Hoàng Thao, Phó Bí thư Chi bộ cho biết, Chi bộ 1 hiện nay có 24 đảng viên, tỷ lệ đảng viên nữ đạt 12,5%, tuổi cao nhất 59 tuổi, trẻ nhất 28 tuổi; đảng viên có trình độ đại học đạt 91,67%, trong đó trình độ thạc sĩ là 9,10%; đa số các đảng viên đều nắm giữ các vị trí chủ chốt hoặc đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng của đơn vị, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực tốt, đạo đức, lối sống gương mẫu.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chi ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ 1 đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ 1 và toàn đơn vị. Theo đó, công tác chuyên môn nghiệp vụ, thanh tra chuyên ngành và kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các đơn vị để tham mưu tốt với lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng nhiệm vụ phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết và làm...) trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng. Chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ sở hoặc báo cáo, đề xuất với cấp trên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Công tác xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức được tập trung thực hiện thường xuyên thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao được thực hiện nghiêm túc; việc phát hiện xử lý đảng viên sai phạm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và Chi bộ. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được thực hiện dựa trên nguyên tắc coi trọng chất lượng. Công tác tuyền truyền và lãnh đạo đoàn thể, quần chúng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó, sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ được giữ vững và ngày càng được nâng cao.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được Chi bộ 1 thực hiện nghiêm túc. Với việc duy trì thường xuyên kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 1 có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Đ/c Huỳnh Long, Bí thư Chi bộ 1, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

(Đ/c Huỳnh Long, Bí thư Chi bộ 1, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính)

Với những kết quả đạt được tập thể, đảng viên Chi bộ 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Về phương hướng, nhiệm vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022 với chức năng nhiệm vụ được giao, Đại hội xác định cấp ủy nhiệm kỳ mới cần kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục giữ vững sinh hoạt thường kỳ theo Quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ 1. Sau Đại hội, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Chi bộ 1 phù hợp quy định hiện hành của Đảng bộ Cục và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Thứ hai, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và quần chúng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường công tác phê bình và tự phê bình trong nội bộ, để kịp thời chỉ ra ưu khuyết điểm, khắc phục thiếu sót, phấn đấu hàng năm đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên bị xem xét xử lý kỷ luật.

Thứ ba, tăng cường lãnh đạo các Tổ công đoàn, phát động thi đua, nhất là phong trào thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức đối với đảng viên, công chức và người lao động của đơn vị; ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào thực thi công vụ.

Thứ tư, tranh thủ sự lãnh đạo kịp thời của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Cục, sự phối hợp của Chi bộ bạn, Lãnh đạo các phòng, các Đội để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ 1; sinh hoạt Chi bộ thường kỳ biểu dương đảng viên, công chức tiêu biểu trong tháng và nhắc nhở, phê bình đảng viên, công chức chưa hoàn nhiệm vụ được giao và đảng viên, công chức không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm (nếu có).  

Thứ năm, Chi ủy Chi bộ 1 tiếp tục quan tâm, thường xuyên nắm bắt, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, công chức và người lao động về đời sống và phản ánh đến chính quyền, đoàn thể nhằm có giải pháp nâng cao, ổn định cải thiện cuộc sống của đảng viên, công chức và người lao động.

Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, chi bộ tập trung duy trì thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao hơn nữa chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; Coi trọng công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên và thực hiện tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, để công chức phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công việc; duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao; Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 luôn đạt tiêu chuẩn chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tỷ lệ 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tiếp tục coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng.

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Cục Quản lý thị trường, đồng chí Huỳnh Vũ Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT Cà Mau ghi nhận tinh thần và công tác chuẩn bị rất nghiêm túc của chi bộ 1 cho Đại hội. Chi bộ 1 là chi bộ đầu tiên của Đảng bộ Cục QLTT tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí đồng tình, đánh giá cao Báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022 do Chi bộ 1 chuẩn bị. Báo cáo mang tính tổng hợp cao, nêu rõ hoạt động của Chi bộ từ khi thành lập đến nay. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Chi bộ 1 với sự nỗ lực của từng đồng chí đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy đã phát huy sức mạnh tập thể để có được những thành công, đóng góp đáng ghi nhận vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng bộ Cục QLTT.

Đồng chí Huỳnh Vũ Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ 1 lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

(Đ/c Huỳnh Vũ Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ 1 lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022)

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Huỳnh Vũ Phong đề nghị Chi bộ 1 cần phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là tập trung vào nắm rõ những vấn đề cốt lõi các Nghị quyết của Đảng để vận dụng vào thực tế công tác chuyên môn của đơn vị. Ngoài ra, Chi bộ cũng cần lưu ý tình hình kinh tế, xã hội thế giới liên tục biến động và ngày càng khó dự báo để xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới sát với thực tiễn.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ 1 lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 05 đồng chí, trong đó: Đồng chí Huỳnh Long, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính được tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Ngô Hoàng Thao, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và 03 đồng chí Phạm Tuấn Anh, Trần Minh Hoàng, Nguyễn Quốc Khởi giữ chức ủy viên Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội Chi bộ 1

(Đ/c Huỳnh Văn Khoa, tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi bộ 1 lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022)

Tặng hoa cho Chi ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Huỳnh Vũ Phong cũng giao nhiệm vụ cho Chi ủy tiến hành thực hiện việc ban hành Chương trình làm việc của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1 lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022 vào thực tiễn./.

Huỳnh Long, ĐUV, Bí thư Chi bộ 1
Cục QLTT Cà Mau