Chính thức có Thông tư Quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng QLTT

Bộ Công Thương vừa chính thức ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BCT Quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng QLTT.

Mục đích chính của kiểm tra nội bộ nhằm:

- Bảo đảm việc tuận thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Q:TT; phát hiện và biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, chấn chỉnh ngay các sai sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; là cơ sở để đánh giá công chức, bình xét các danh hiệu thu đua, khen thưởng.

- Thông qua kiểm tra nội bộ phát hiện những hạn chế, bất cập, từ đó kiến nghị các biện pháp cần thiết để sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật về tổ chức và hoạt động công vụ của lực lượng QLTT; có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ công chức.

Thông tư cũng nêu rõ, hoạt động kiểm tra nội bộ phải thực hiện theo đúng nội dung, hình thức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng được kiểm tra nội bộ.

Bên cạnh đó, các hành vi vi phạm pháp luật phát hiện được trong quá trình kiểm tra nội bộ phải bị đình chỉ ngay cùng với việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa phù hợp và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, các hành vi cản trở, gây khó khăn, nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động kiểm tra nội bộ hoặc vi phạm các quy định tại Thông tư này tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi tiết Thông tư, mời quý vị theo dõi TẠI ĐÂY.

Quyên Lưu