Công chức Cục QLTT tỉnh Kiên Giang hoàn thành công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ năm 2023

Ngày 12 tháng 9 năm 2023, công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang tham gia thực hiện kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ năm 2023 bằng hình thức trực tuyến do Tổng cục tổ chức.

Thực hiện Công văn số 1178/TCQLTT-TTKT ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc thông báo nội dung kiểm tra, đánh giá năm 2023; Quyết định số 1140/QĐ-TCQLTT ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho công chức thuộc Phòng, Đội Quản lý thị trường năm 2023 và Thông báo số 1901/TCQLTT-TTKT ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về thông báo thời gian và danh sách công chức thực hiện kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ.

Ngày 12 tháng 9 năm 2023, công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang tham gia thực hiện kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ năm 2023 bằng hình thức trực tuyến do Tổng cục tổ chức, có 65 công chức thuộc Phòng, Đội tham gia. Kết quả, có 65/65 (100%) công chức đều đạt yêu cầu: 37 công chức đạt loại giỏi (57%); 26 công chức đạt loại khá (40%) và 02 công chức đạt loại trung bình (3%), trong đó:  27 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: giỏi 13 công chức (48,1%), khá 13 công chức (48,2%), trung bình 01 công chức (3,7%); 38 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: giỏi 24 công chức (63,2%), khá 13 công chức (34,2%); trung bình 01 công chức (2,6%).

Qua giám sát nội bộ, nhìn chung công chức chấp hành tốt tốt nội quy, không có công chức nào vi phạm. Thông qua việc sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ năm nay, giúp cho công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, phục vụ tốt trong hoạt động công vụ./.

Một số hình ảnh:

Minh Nguyệt
Cục QLTT Kiên Giang