Cục QLTT Lào Cai công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách; Thông tư số 90/2018/TT-BTC. Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Cục QLTT Lào Cai