Cục QLTT Tây Ninh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Ngày 30/8/2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Căn cứ Công văn số 2925/TCQLTT-TTKT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-CQLTT ngày 22/12/2020 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh;

Được Tổng cục QLTT phê duyệt tại công văn số 1839/TCQLTT-TTKT ngày 27/08/2021 của Tổng cục QLTT, ngày 30/8/2021, Cục QLTT tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-CQLTT sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 nhằm phù hợp với tình hình bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tập trung nguồn lực cho các công việc có tính ưu tiên cao và hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện đúng theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết Quyết định số 1322/QĐ-CQLTT tại đây!

Nguyễn Thanh Phong
Cục QLTT Tây Ninh