Cục QLTT tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Ngày 06/10/2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-CQLTT ngày 21/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021; Quyết định số 17/QĐ-CQLTT ngày 08/01/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình về việc Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Công văn số 2158/TCQLTT-TTKT ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt, sửa đổi kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh do tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phù hợp với tình hình thực tế và quan điểm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021.

Ngày 06 tháng 10 năm 2021, Cục QLTT tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-CQLTT sửa đổi, bổ sung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021.

Vui lòng xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Phòng NV-TH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình