Cục QLTT tỉnh Hoà Bình hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Cục QLTT tỉnh Hoà Bình đã ban hành văn bản số 623/QLTTHB-TTrPC ngày 18/10/2023 chỉ đạo các Phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường trực thuộc hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023

Nội dung tuyên truyền: Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn quản lý, trong đó tập trung phổ biến các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2023; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp… kịp thời phản ánh, lan toả các nhân tố tích cực, góp phần củng cố thêm niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 được tổ chức thường xuyên, liên tục, tập trung tổ chức đến hết ngày 15/11/2023.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 9/11) là hoạt động sự kiện chính trị, ý nghĩa xã hội sâu sắc; là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong hoạt động xã hội. Trên cơ sở đó, nhắc nhở giáo dục cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật./.

Cục QLTT Hoà Bình