Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo số 07/TB-CQLTTKH ngày 15/3/2022 của Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Đính kèm Thông báo tại đây: Thông báo số 07/TB-CQLTTKH ngày 15/3/2022.

 

Trần Văn Thuyết
Cục QLTT Khánh Hòa

Bình luận