Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra trong năm 2023; Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 06 tháng 03 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2023 và Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 30 tháng 08 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-QLTTLĐ ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định kèm theo danh sách các doanh nghiệp được kiểm tra, chi tiết xem tại đây./.

Nguyễn Văn Đạt
Cục QLTT Lâm Đồng