Cục QLTT tỉnh Lào Cai triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực Quản lý thị trường

Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Lào Cai vừa có văn bản số 130/QLTTLCA-NVTH ngày 11/4/2024 chỉ đạo các Phòng chuyên môn nghiệp vụ và các Đội Quản lý thị trường thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực Quản lý thị trường.

Thực hiện văn bản số 2208/VPCP-DMDN ngày 03/4/2024 của Văn phòng Chính phủ; văn bản số 03/Ban IV ngày 09/01/2024 của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; văn bản số 1742/UBND-TH ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về báo cáo chuyên đề khảo sát tình hình doanh nghiệp cuối năm 2023 và nhận định bối cảnh kinh doanh năm 2024.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các Đội Quản lý thị trường thực hiện nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt đến công chức trong đơn vị về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế của tỉnh Lào Cai, các huyện, thị xã, thành phố.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng quy trình, quy định của ngành, lực lượng Quản lý thị trường trong hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa bình thường, đúng quy định pháp luật của doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản lý.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của UBND tỉnh, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Chủ động, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, lực lượng chức năng liên quan, địa phương triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý hoặc theo đề nghị của cơ quan phối hợp...Góp phần kiểm soát, kiềm chế, ngăn chặn các loại tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường, bảo vệ sản xuất trong nước, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân, người tiêu dùng.

Kịp thời tiếp nhận thông tin, phản ánh của doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan báo chí, người dân về hành vi vi phạm pháp luật để tiến hành xác minh, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại để doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước.

Phú Cường - Phòng TCHC
Cục QLTT Lào Cai