Cục QLTT tỉnh Phú Yên thông báo lịch tiếp công dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên thông báo lịch tiếp công dân của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên tại trụ sở Cơ quan Cục Quản lý thị trường.

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-QLTTPY ngày 23/3/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy tiếp công dân tại Cục QLTT tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 05/TB-QLTTPY ngày 05/01/2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên về việc chuyển trụ sở làm việc của Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Cục trưởng tại trụ sở Cục Quản lý thị trường, số 177 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên như sau:

Riêng ngày 19 tháng 01 năm 2024 (Cục QLTT Phú Yên thực hiện tiếp công dân tại trụ sở cũ, địa chỉ: Số 78 Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên); còn lại tiếp công dân tại trụ sở mới, địa chỉ: 177 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.       

- Ngày 16 tháng 02 năm 2024;            - Ngày 16 tháng 8 năm 2024;  

- Ngày 15 tháng 3 năm 2024;             - Ngày 20 tháng 9 năm 2024;

- Ngày 19 tháng 4 năm 2024;             - Ngày 18 tháng 10 năm 2024;

- Ngày 17 tháng 5 năm 2024;             - Ngày 15 tháng 11 năm 2024;

- Ngày 21 tháng 6 năm 2024;             - Ngày 20 tháng 12 năm 2024.

- Ngày 19 tháng 7 năm 2024;            

Phòng Thanh tra - Pháp chế có trách nhiệm giúp Cục trưởng, đơn vị thường trực tiếp công dân tại Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên, số 177 Nguyễn Văn Linh, P.Phú Lâm, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên theo quy định./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan biết.

                                                                                 

Cục QLTT Phú Yên