Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

1.1 Tên đơn vị: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi.

1.2 Địa chỉ: Số 335 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi.

2. Thông tin tài sản đấu giá

- Tài sản đấu giá: Hàng hóa đã được phê duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-CQLTT ngày 23/11/2022, Quyết định số 106/QĐ-CQLTT ngày 16/12/2022, Quyết định số 125/QĐ-CQLTT ngày 30/12/2022 của Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi về ban hành phương án xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

 - Nguồn gốc tài sản: Tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

- Giá khởi điểm tài sản đấu giá: có Biên bản xác định giá để tổ chức bán đấu giá tài sản đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân kèm theo.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản như sau:

3.1 Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá, có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá.

3.2 Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

3.3 Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (có số năm hoạt động từ 03 năm trở lên): là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, có đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên, có chứng chỉ hành nghề đấu giá viên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3.4 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật theo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

3.5 Là tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

3.6 Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

3.7 Các cam kết khác (nếu có).

(Theo Phụ lục I Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản).

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

4.1 Thời gian nhận hồ sơ: 04 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

4.2 Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá tài sản gửi về Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi (Phòng Tổ chức - Hành chính), địa chỉ: số 335 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi, số điện thoại: 02.553.822288.

4.3 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi sẽ gửi thông báo đến tổ chức đấu giá được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được thông báo là tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi biết và đăng ký./.

          Xem chi tiết Thông báo Tại đây!

Tạ Thị Thùy Sương
Cục QLTT Quảng Ngãi