Cục QLTT Yên Bái thông báo: Bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá

- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; - Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 19/12/2017 của Chính phủ quy định trình chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; - Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

- Căn cứ quyết định số 814/QĐ-QLTT ngày 12/10/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

Đội QLTT số 2 thông báo về việc bán 300 đôi giày tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá chi tiết như sau:

Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái