Cục QLTT Yên Bái thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư Pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông tin chi tiết xem Tại đây:

Đỗ Lộc
Cục QLTT Yên Bái