Danh mục bí mật Nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ngày 10/6/2020 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục bí mật Nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngày 10/6/2020 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục bí mật Nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

(Ảnh sưu tầm từ Internet).

Theo đó, phạm vi danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được quy định tại Điều 1 của quyết định như sau:

1. Nội dung làm việc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về vận động đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ tổ quốc, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

2. Kế hoạch, số liệu điều tra, khảo sát, báo cáo đánh giá về thực trạng tình hình tư tưởng, đời sống và những phức tạp trong thanh niên có tác động tiêu cực đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chưa công khai.

3. Báo cáo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nội dung phản ánh các vụ, việc gây tác động tiêu cực đến chính trị, quốc phòng, an ninh, xã hội.

4. Nghị quyết, phương án, kế hoạch và văn bản về tổ chức, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, gây rối an ninh trật tự.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020./.

Lê Đặng Phương Thụy (Phòng Thanh tra - Pháp chế)
Cục QLTT An Giang