Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2022

Ngày 31 tháng 01 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 141/QĐ-BCT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2022.

Quyết định gồm 02 phụ lục:

Phụ lục 1: Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương, gồm 03  Nghị định và 09 Thông tư.  

Phụ lục 2: Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương, gồm 07 Nghị định và 18 Thông tư.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2023.

Xem chi tiết Quyết định tại đây: 

/documents/53571/0/vbpl+het+hieu+luc+nam2022_BCT.pdf/c81a56a5-af0a-4393-8ccb-4e6123317327

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục QLTT Hà Nam