Gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu “Cung cấp biển hiệu công chức quản lý thị trường năm 2019 của Tổng cục QLTT”

Theo thông báo mới, 9h30’ ngày 2/10/2019 sẽ chính thức đóng gói thầu “Cung cấp biển hiệu công chức quản lý thị trường năm 2019 của Tổng cục QLTT”.

Tổng cục Quản lý thị trường vừa có Thông báo gửi các nhà thầu nhận hồ sơ yêu cầu gói thầu “Cung cấp biển hiệu công chức quản lý thị trường năm 2019 của Tổng cục QLTT về việc gia hạn thời gian đóng thầu.

Theo đó, thời gian đóng gói thầu sẽ lùi đến 9h30 ngày 2/10/2019.

Trước đó, căn cứ Quyết định số 3122/QĐ-TCQLTT ngày 16 tháng 9 năm 2019 về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu “Cung cấp biển hiệu công chức quản lý thị trường năm 2019 của Tổng cục QLTT”, Tổng cục Quản lý thị trường (Bên mời thầu) đã phát hành hồ sơ yêu cầu cho gói thầu nói trên từ 9h30 ngày 20 tháng 9 năm 2019.

Tổng cục Quản lý thị trường