Hà Nội: Tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội và Cục Hải quan Hà Nội

Cục QLTT Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội và Cục hải quan Hà Nội ký Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 18/3/2020, tại trụ sở của Cục QLTT Hà Nội, Cục QLTT Hà Nội tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội và Cục Hải quan Hà Nội trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố.
Trong những năm qua, các Ngành đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đến nay đã có nhiều sự thay đổi đòi hỏi các Quy chế phối hợp phải có những sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình mới.

Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng đa dạng; để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các lực lượng trong thời gian tới; Cục QLTT Hà Nội tổ chức ký quy chế phối hợp với các Ngành. 
Việc ký kết quy chế phối hợp với các Ngành có ý nghĩa quan trọng để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 
Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 14 điều; áp dụng đối với cán bộ, công chức, chiến sỹ của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Quy chế quy định nguyên tắc, hình thức phối hợp và nội dung phối hợp giữa ba lực lượng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Nội dung phối hợp gồm: Phối hợp trong công tác tham mưu, chỉ đạo; phối hợp trong việc cung cấp, chuyển giao thông tin, tài liệu vi phạm để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý; phối hợp trong kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật; Phối hợp kiểm tra theo chuyên đề; Phối hợp trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Phối hợp trong công tác xây dựng, bảo vệ lực lượng giữa ba đơn vị.
Căn cứ quy chế phối hợp được ban hành và theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND Thành phố và Ban chỉ đạo 389/TP, các đơn vị phấn đấu chủ động làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần giữ vững ổn định thị trường, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cục QLTT Hà Nội