Hòa Bình: Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022

Đảng ủy Cục QLTT Hòa Bình được thành lập năm 2019, với 08 Chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính; Chi bộ phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp , phòng Thanh tra - Pháp chế; Chi bộ Đội QLTT số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Với tổng số 70 đảng viên.

Đảng ủy Cục QLTT Hòa Bình được thành lập năm 2019, với 08 Chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính; Chi bộ phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp , phòng Thanh tra - Pháp chế;  Chi bộ Đội QLTT số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Với tổng số 70 đảng viên.

Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/ĐU ngày 01/11/2019 tổ chức Đại hội các Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Cục QLTT Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ ngày 28/12/2019 - 10/03/2020, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022 để tiến tới Đại hội Đảng bộ Cục QLTT lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội các Chi bộ, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tính dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Cục QLTT. Đồng thời, xây dựng báo cáo chính trị đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2020; trọng tâm là nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; bên cạnh đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022 sát với tình hình thực tế, có tính khả khi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Công tác bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư được thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử theo khoản 4, Điều 24, Điều lệ Đảng và Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thi hành Điều lệ Đảng. Từ kết quả trên, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường đã ban hành các quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, chức danh Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và chỉ đạo các Chi bộ xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy khóa mới cho phù hợp với tình hình thực tế của từng Chi bộ. Cấp ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm: 18 đồng chí, trong đó: Nữ 05 đồng chí, chiếm tỷ lệ 27,7%; Nam 13 đồng chí, chiếm tỷ lệ 72,3%; độ tuổi từ 36-40 04 đồng chí, chiếm tỷ lệ: 22,2%; 40-50 10 đồng chí, chiếm tỷ lệ 55,5%; độ tuổi từ 50-58 04 đồng chí, chiếm tỷ lệ 22,2%. 100% các đồng chí cấp ủy các chi bộ có trình độ đại học.

Đại hội các Chi bộ đã diễn ra thành công tốt đẹp, là tiền đề quan trọng để hướng đến Đại hội Đảng bộ Cục QLTT lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ trực thuộc lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục QLTT Hòa Bình