Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, cơ quan QLTT Yên Bái

Nhận thức về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.

Đoàn kết thống nhất không chỉ là vấn đề sinh tử của từng tổ chức Đảng các cấp, mà còn là sinh mệnh của toàn Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công Đảng ta trở thành một Đảng cầm quyền. Trong Đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên bộc lộ khuyết điểm, chất lượng hiệu quả công việc yếu kém làm ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ảnh hưởng đến công cuộc kháng chiến, kiến quốc của dân tộc. Tháng 03 năm 1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ, Trung Bộ chỉ ra những yếu kém của cán bộ, đảng viên cần sớm được khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi nhận thấy những sai lầm, khuyết điểm chậm được khắc phục, sửa chữa, thậm chí một số sai lầm khuyết điểm của cán bộ, đảng viên có biểu hiện trầm trọng hơn. Trước yêu cầu đòi hỏi của cuộc cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một số tác phẩm có giá trị làm tài liệu để giáo dục cán bộ, đảng viên. Nâng cao tính đảng, ra sức thực hành phê bình và tự phê bình; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp thiết của cách mạng đặt ra. Trong đó, quan điểm về sự đoàn kết thống nhất của Đảng, hạt nhân để thực hiện đại đoàn kết dân tộc, nhằm phát huy sức mạnh của các tầng lớp, nhân dân, đưa cuộc kháng chiến nhanh đến thắng lợi hoàn toàn là một nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh.

Khi đề cập đến vị trí, vai trò của đoàn kết thống nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đoàn kết là tư tưởng chiến lược cơ bản, nhất quán, lâu dài, là vấn đề sống còn, quyết định đến thành công của cách mạng. Đặc biệt, đối với một Đảng cách mạng chân chính - Đảng cầm quyền, thì sự đoàn kết của Đảng càng có một vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là chiến lược tập hợp mọi lực lượng nhằm hình thành và phát triển sức mạnh to lớn của toàn dân trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù của dân tộc, của nhân dân. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn vạch rõ những khuyết điểm, yếu kém trong Đảng, của cán bộ, đảng viên mắc phải và đặt câu hỏi: Khuyết điểm do đâu, vì đâu? Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh những khuyết điểm, yếu kém trong Đảng và của cán bộ, đảng viên tập trung chủ yếu vào các chứng bệnh: bệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi... Trong các thứ bệnh đó, thì bệnh hẹp hòi là thứ bệnh nguy hiểm nhất; trong thì bệnh này ngăn cản Đảng thống nhất và đoàn kết; ngoài, thì nó phá hoại sự đoàn kết toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận: Mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ, địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoạt từ trong phá ra. Cho nên chúng ta phải kiên quyết tẩy cho sạch cái bệnh nguy hiểm đó, để cho Đảng ta hoàn toàn nhất trí, hoàn toàn đoàn kết.   

Chính từ vị trí, vai trò của Đảng trước vận mệnh của dân tộc và đòi hỏi khách quan của công cuộc kháng chiến kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nếu Đảng ta không tự chỉnh đốn, không kiên quyết sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém của mình thì cách mạng sẽ không thể phát triển lên được, kháng chiến sẽ khó đi đến thành công. Bởi vậy, sự đoàn kết, thống nhất làm nên sức mạnh và là nguồn cội của mọi thành công: Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công". Để đánh bại các thế lực đế quốc, thực dân giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, nếu chỉ có tinh thần yêu nước thôi thì chưa đủ, cách mạng muốn thành công và thành công đến nơi, phải tập hợp tất cả các lực lượng xây dựng khối đoàn kết thống nhất bền vững.

Để xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, hạt nhân của khối đại đoàn kết dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, Đảng trước hết phải là một khối đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động, nhưng muốn đi đến đoàn kết thống nhất, Đảng phải nghiêm khắc kiểm điểm, xem xét lại tất mối quan hệ của Đảng. Tuyệt nhiên, Đảng không được che dấu những khuyết điểm, bởi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Một đảng mà che dấu khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng; cán bộ, đảng viên phải thật thà tự kiểm điểm, ai có khuyết điểm nào, thì phải thật thà, cố gắng tự sửa chữa cho xứng đáng là người đại biểu của dân tộc, phải làm cho xứng đáng lòng tin cậy của Đảng, của nhân dân. Càng phải làm gương cho tất cả quần chúng noi theo.

Khẳng định sự cần thiết phải tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ, nội dung, yêu cầu, biện pháp để thực hiện đoàn kết. Trong đó, Người đặc biệt coi trọng và nhấn mạnh vai trò của tự phê bình và phê bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh thang thuốc hay nhất, thiết thực nhất là tự phê bình và phê bình. Đây là biện pháp quan trọng để nâng cao trí tuệ, phát hiện và giải quyết những mâu thuẫn trong Đảng. Tự phê bình và phê bình đòi hỏi phải có tính Đảng, tính nguyên tắc cao; mục đích của phê bình và tự phê bình, cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa chữa cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt để đoàn kết và thống nhất nội bộ. Đồng thời phê bình mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng cần thiết như cơm ăn, nước uống và không khí thở hàng ngày không được lơ là chểnh mảng; phê bình thì phải rõ ràng, thiết thực, ngay thẳng không nể nang, không thêm bớt; chống thói nể nang, che giấu trước mặt thì nể, kể lể sau lưng. Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý phê bình việc làm, chứ không phê bình người. Đối với những người bị phê bình, thì phải vui lòng nhận thấy để sửa cho đúng, không vì bị phê bình mà nản chí hoặc oán ghét. Đồng thời Người cũng chỉ ra rằng cần phải kịp thời ngăn chặn các biểu hiện lợi dụng dân chủ, lợi dụng tự phê bình gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ.

Với thái độ khách quan, khoa học, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi sâu phân tích và chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế trong Đảng và của cán bộ, đảng viên còn mắc phải và khẳng định đó không phải là do bản chất của Đảng cách mạng, mà theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Một là, Đảng ta không từ trên trời sa xuống, nó ở trong xã hội mà ra. Hơn nữa mỗi cán bộ, đảng viên cũng là người, mà là người ai cũng có tính tốt, tính xấu ở trong lòng. Dù văn minh hay dã man, tốt hay xấu, đều có tình. Chúng ta cần làm cho trong mỗi con người phần tốt nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mất dần đi. Hai là, vì Đảng ta là một đảng rất to lớn, bao gồm đủ các tầng lớp trong xã hội, không tránh khỏi những tập tục, những tính nết, khuyết điểm của xã hội bên ngoài, nó lây, ngấm vào trong Đảng. Nhờ sự lý giải khách quan, khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên, thuyết phục cán bộ, đảng viên nghiêm túc tự kiểm điểm, tự phê bình coi đó là một việc làm cần thiết như cơm ăn, nước uống và không khí thở hàng ngày không được lơ là chểnh mảng.

Mặt khác, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng cũng chỉ là một lực lượng, một bộ phận của dân tộc. Do đó, chỉ đoàn kết trong Đảng cách mạng cũng không thành công được, mà phải đoàn kết nhân dân cả nước… không có nhân dân giúp sức, thì Đảng không làm được việc gì hết. Nhưng muốn đoàn kết, tập hợp dân chúng Đảng phải hiểu rõ về quần chúng và có quan điểm đúng đắn về quần chúng. Vì quần chúng là người sáng tạo chân chính của lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, quần chúng là lực lượng cơ bản, quyết định việc lật đổ, xóa bỏ giai cấp thống trị và chế độ xã hội cũ, xây dựng chế độ xã hội mới. Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng trong dân chúng không nhất loạt như nhau, mà có nhiều tầng lớp khác nhau, trình độ khác nhau, lý luận khác nhau, ý kiến cũng khác nhau. Bất kỳ nơi nào có quần chúng, thì nhất định có ba hạng người: hạng hăng hái, hạng vừa, hạng kém. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là coi thường hay hạ thấp vai trò của quần chúng, mà đó là thái độ khách quan trước thực tế xã hội vốn có. Trên cơ sở đó Đảng có phương pháp lãnh đạo, giáo dục vận động quần chúng phù hợp, nhằm phát huy cao nhất khả năng, sức mạnh to lớn của quần chúng tham gia vào sự nghiệp cách mạng.

Đoàn kết không chỉ ở lời nói mà quan trọng hơn là ở việc làm. Tình thương yêu đồng chí là cơ sở của sự đoàn kết, đồng thời là một chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. Hồ Chí Minh nói: “Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với nhau có tình, có nghĩa”. Đôi khi sự cảm hóa bằng lòng nhân ái, sự độ lượng lại đem đến kết quả tốt. Xuất phát từ tình đồng chí để có sự gần gũi, thân ái với đồng nghiệp, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và sinh hoạt, qua đó xây dựng và củng cố được mối đoàn kết nội bộ.

Vận dụng vấn đề này vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tin tưởng, tuyệt đối vào vai trò, sức mạnh của dân chúng, đặc biệt là tin tưởng vào khả năng sáng tạo to lớn của dân chúng; phải giữ chặt mối liên hệ với quần chúng, phải luôn luôn lắng nghe ý kiến của quần chúng; việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc với quần chúng, giải thích cho quần chúng hiểu rõ và trong mọi công việc cán bộ phải nêu gương trước dân chúng. Đồng thời, chúng ta cũng phải hiểu rõ rằng Đảng lãnh đạo quần chúng, nhưng tuyệt đối không a rua theo đuôi quần chúng; Đảng luôn phải giữ gìn mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ thì tổ chức mới mạnh, công cuộc cách mạng mới thành công.

* Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng vào thực tiễn trong xây dựng mối đoàn kết, thống nhất tại đảng bộ, cơ quan Cục Quản lý thị trường trong những năm qua.

Đối với Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái hiện nay là sự kế thừa, phát triển cùng lực lượng Quản lý thị trường cả nước và đã trải qua 64 năm xây dựng, trưởng thành. Quá trình hình thành, phát triển của lực lượng Quản lý thị trường trong tỉnh dù có nhiều thăng trầm theo mỗi giai đoạn lịch sử của dân tộc, nhưng ở thời kỳ nào thì nhìn chung lực lượng vẫn luôn giữ được mối đoàn kết, thống nhất, phát triển vững mạnh và nhất là từ khi lực lượng được củng cố lại tổ chức bộ máy, thành lập Chi cục Quản lý thị trường từ năm 1996 đến nay, đã trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, đã có bề dày truyền thống đoàn kết, vượt qua khó vươn lên để đạt kết quả được như ngày hôm nay; điều đó minh chứng cho sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt trong thời gian từ năm 2018 đến nay thực hiện Pháp lệnh Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường được thành lập; mô hình tổ chức được chuyển đổi từ Chi cục Quản lý thị trường (trực thuộc Sở Công Thương của tỉnh), được nâng cấp  lên thành Cục Quản lý thị trường (trực thuộc Tổng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương). Trong thời gian này, Đảng bộ, cơ quan đã có những thay đổi về tổ chức, bộ máy  như: thành lập mới Đảng bộ Cục, thành lập các chi bộ trực thuộc; sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc; thay đổi nhân sự từ cán bộ quản lý cấp Cục cho đến đội ngũ cán bộ quản lý cấp phòng, đội; thực hiện một bước chuyển đổi quan trọng đòi hỏi có sự thay đổi vượt bậc cả về chất và lượng. Nhưng cũng có sự  tiếp nối truyền thống đoàn kết của cơ quan Chi cục Quản lý thị trường trước đây và sự năng động, sáng tạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục nên nội bộ cơ quan vẫn giữ được mối đoàn kết, thống nhất, tổ chức bộ máy đã dần ổn định và đến nay đã đi vào hoạt động có nền nếp, hiệu quả.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết là vấn đề có tính chiến lược, quyết định mọi thành công" và mỗi khi nội bộ chưa thống nhất về tư tưởng, về chủ trương, về lợi ích thì không thể có sự đoàn kết nhất trí cao, đồng nghĩa với nó là sự bất ổn và tạo nên lực cản kìm hãm sự phát triển chung của tổ chức. Đây cũng chính là bài học sâu sắc mà thực tiễn của đảng bộ, chi bộ, cơ quan trong nhiều năm qua đã chứng minh và để đạt được kết quả xây dựng được sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan như hiện nay, đảng bộ, lãnh đạo cơ quan đã thực hiện tốt một số vấn đề sau:          

- Thứ nhất, Đảng bộ, chi bộ đã có sự quan tâm thường xuyên, đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho đảng viên, công chức; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chính việc giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống làm cho mỗi cán bộ, công chức nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng tập thể đảng bộ, cơ quan,  nâng cao ý thức trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thông qua đó, mỗi cán bộ công chức nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ, các biểu hiện của tình trạng mất đoàn kết, nguyên nhân và hậu quả, từ đó có sự nhất quán trong hành động.

- Thứ hai, Lãnh đạo cơ quan luôn là những người mẫu mực về tinh thần đoàn kết, là hạt nhân giữ vai trò trung tâm trong việc quy tụ sức mạnh tập thể. Xử lý hài hòa các lợi ích, đặt lợi ích tập thể lên trên hết, đảm bảo công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các cá nhân. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Mỗi cán bộ công chức phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, coi lợi ích tập thể là lợi ích cá nhân, danh dự cá nhân là danh dự tập thể. Trong công việc, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ riêng, dù lớn, dù nhỏ đều là một phần quan trọng, ngoài việc phát huy khả năng của mình, cần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

- Thứ ba, trong công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động của chính quyền, Đảng ủy luôn giữ mối quan hệ tốt với Ban lãnh Cục, phân công phân nhiệm cho từng đồng chí trong cấp ủy đảng và lãnh đạo Cục để nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong hoạt động chung của toàn Cục. Luôn coi trọng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” giữ vững kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm giữa tập thể và cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quyết định các chủ trương, chính sách, chương trình cũng như mọi công việc của lực lượng.

- Thứ tư, trong điều hành hoạt động của đơn vị, thủ trưởng cơ quan đã duy trì áp dụng thực hiện việc điều hành theo đúng quy chế, quy định đã được các đồng chí trong đảng ủy, ban lãnh đạo cơ quan đã thống nhất và ban hành, như: Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế phân công công tác trong cấp ủy, lãnh đạo Cục; Quy chế chi tiêu công khai tài chính; Quy định về mua sắm, sử dụng tài sản công; Công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức và người lao động… và áp dụng quy trình hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2015 vào quản lý công tác văn thư, lưu trữ văn bản, tài liệu của cơ quan, đơn vị; trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; công tác thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ. Ngoài ra thủ trưởng cơ quan đã ký Quy chế phối hợp với ban chấp hành Công đoàn cơ sở của Cục để công đoàn cơ sở được theo dõi, giám sát hoạt động và việc điều hành của chính quyền theo các quy chế mà Cục đã xây dựng để thực hiện;đồng thời với việc đảng bộ, chi bộ, cơ quan đã thường xuyên giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại chính đáng của đảng viên, công chức, quần chúng, người lao động trong cơ quan; giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng trình tự đối với các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với công chức trong Cục. Chính là có sự công khai minh bạch trong mọi hoạt động, việc điều hành theo nguyên tắc bằng các quy chế đó đã cũng là những yếu tố để giữ gìn mối đoàn kết trong nội bộ cơ quan, giữ gìn đảng bộ, chi bộ và cơ quan trở thành một khối đoàn kết thống nhất. 

- Thứ năm, đối với các chi bộ trong Đảng bộ Cục luôn có sự gắn kết, thực hiện tốt công tác phối hợp dưới sự chỉ đạo của đảng bộ; luôn có sự đoàn kết  thống nhất để thực hiện, hoàn thành tốt những nhiệm vụ chung của đảng bộ giao; Luôn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, để đảng viên tự giác rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực, phong cách làm việc cho riêng mình. Phát huy dân chủ trong tổ chức đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và  phê bình kịp thời từ đó những hạn chế, khuyết điểm của mỗi cá nhân không để tái diễn, kéo dài, từ đó đã khích lệ mọi đảng viên trong chi bộ đã phát huy được tính chủ động trong tự phê bình và phê bình lẫn nhau một cách rất thẳng thắn, mang tính xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ, cùng nhau xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, vì mục tiêu chung là xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, phát triển.

- Thứ sáu, bên cạnh hoạt động của chính quyền thì các tổ chức đoàn thể cũng đóng góp một phần rất quan trọng trong xây dựng mối đoàn kết nội bộ, cụ thể như Hội Cựu chiến binh, tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thanh niên phát động các phong trào học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; Tổ chức các phong trào thi đua trong lao động, thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; Quán triệt, triển khai sâu rộng việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai cam kết thực hiện, vận dụng trong thực tiễn công việc của mỗi cá nhân đảng viên, công chức, người lao động. Các tổ chức đoàn thể còn xây dựng các quy chế và tổ chức thăm hỏi, quan tâm, động viên kịp thời mỗi khi cán bộ, công chức, người lao động gia đình có việc hiếu, hỷ; đoàn viên bị ốm đau, hoạn nạn, từ đó cán bộ, đảng viên, người lao động cũng thấy được sự gắn bó, quan tâm của tổ chức và cùng nhau xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ đảng, cơ quan, đơn vị.

* Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn trong thời gian qua, để tiếp tục duy trì được những thành quả về mối đoàn kết nội bộ và để có được sự đoàn kết với đầy đủ ý nghĩa của nó thì đảng bộ, chi bộ, cơ quan cần phải thực hiện được các nội dung, yêu cầu cơ bản đó là:

- Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, tôn trọng lẫn nhau cho cán bộ, đảng viên. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trước hết bắt nguồn từ sự hiểu biết và giác ngộ chính trị của mỗi đảng viên. Vì vậy, công tác tuyên truyền trong Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng cao trình độ nhận thức cho mỗi đảng viên, có như vậy mới tạo sự đoàn kết thống nhất cao.Chi bộ cần giáo dục cho mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: tình thương yêu đồng chí là cơ sở của sự đoàn kết, đồng thời là một chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. Người từng nói “Hiểu chủ nghĩa Mác- Lênin là phải sống với nhau có tình, có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình, có nghĩa thì sao gọi là hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin được”. Thực hiện lời dạy của Người, một mặt đảng bộ, chi bộ phải thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, xây dựng tình cảm gắn bó giữa những cán bộ, đảng viên với nhau, cán bộ, đảng viên với quần chúng; mặt khác mỗi cán bộ, đảng viên cần phấn đấu, rèn luyện trau dồi tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, xem đó vừa là một chuẩn mực đạo đức cách mạng, vừa là một nhân tố cơ bản để xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

- Thứ hai, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ trên cơ sở tôn trọng và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Trên cơ sở dân chủ, đảng viên thực sự trung thực, thẳng thắn bày tỏ ý kiến, từ đó sẽ khơi dậy, phát huy cao nhất trí tuệ, năng lực của tập thể. Tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, là phương pháp căn bản để tăng cường đoàn kết. Thông qua đó, phát huy ưu điểm, tìm ra khuyết điểm để sửa chữa, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ.

Xây dựng khối đại đoàn kết trên cơ sở tự phê bình, phê bình thẳng thắn, có trách nhiệm cao, có tinh thần xây dựng, không né tránh khuyết điểm, không đoàn kết một chiều, không đoàn kết hình thức theo kiểu “Bằng mặt mà không bằng lòng”. Muốn vậy, từ tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Ban Nữ công đều phải tạo cơ chế, cơ hội để mọi người phát huy tinh thần đấu tranh góp ý trực tiếp hoặc gián tiếp qua người đại diện với mục tiêu vì cái chung, vì sự tiến bộ của cá nhân hay tập thể. Sự trao đổi thẳng thắn đó chính là thể hiện tinh thần trách nhiệm, “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, sẽ giúp nhau khắc phục khuyết điểm, tự vươn lên hoàn thiện bản thân. Những hành vi lợi dụng danh nghĩa đấu tranh phê bình để mưu cầu lợi ích riêng, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác, làm ảnh hưởng tới khối đoàn kết trong tập thể đơn vị, cần phải cực lực phản đối và đặc biệt cần lên án những trường hợp đơn thư nặc danh, vượt cấp.

- Thứ ba, đoàn kết muốn bền chặt, lâu dài trong cơ quan, đơn vị cần phải có môi trường sống và làm việc với tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, có sự bao dung rộng lượng, luôn tạo cơ hội cho mọi người có điều kiện phát triển, qua đó để mọi người luôn cảm thấy tình thân ái của những người xung quanh, cảm nhận cơ quan như tổ ấm thứ hai của mình vì vậy mà tinh thần cộng đồng chung tay xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển càng được phát huy.

- Thứ tư, một trong những điều kiện làm cho khối đoàn kết trong cơ quan được nâng cao đó chính là sự tạo dựng niềm tin cho cán bộ đảng viên, công chức và người lao động. Trách nhiệm này đầu tiên là thuộc về các đồng chí trong Đảng ủy, ban lãnh đạo cơ quan, sau đó là của các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị xã hội trong cơ quan, các đồng chí trưởng, phó các đơn vị. Một vấn đề hết sức quan trọng trong việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ là phát huy tinh thần dân chủ trong, tạo sự công bằng, công khai trong đơn vị.

- Thứ năm, chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hạt nhân trung tâm đoàn kết chi bộ. Quan tâm xây dựng, củng cố chi bộ gắn với việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực. Chủ chốt của chi bộ phải là người mẫu mực về đoàn kết, biết kết hợp, xử lý hài hòa giữa các lợi ích, đặt lợi ích tập thể, lợi ích chi bộ lên trên hết, có khả năng quy tụ tinh thần đoàn kết trong chi bộ. Thực tiễn đã chứng minh rằng, ở chi bộ nào có người đứng đầu chi bộ như thế thì chi bộ đó đoàn kết thống nhất và ngược lại.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ là vấn đề có tính mấu chốt tạo nên sức mạnh của tập thể góp phần to lớn vào sự thắng lợi của nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Bởi có đoàn kết mới có thành công, như  lời Bác đã dạy. Trước hết bản thân mỗi đảng viên,  công chức, người lao động phải có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thực, thẳng thắn, chân thành với nhau; nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, hiệu quả, hỗ trợ, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau giữ vững mối đoàn kết trong đơn vị, không chia rẽ, bè phái ảnh hưởng đến công việc, đến sự phát triển của đơn vị. Nhưng đoàn kết không có nghĩa là im lặng, làm ngơ, là bao che cho những khuyết điểm của đồng chí đồng nghiệp mình mà mỗi cá nhân luôn nêu cao tinh thần phê và tự phê. Dám nhận ra những thiếu sót của bản thân, của đồng chí đồng nghiệp và thẳng thắn góp ý xây dựng. Phê và tự phê để loại bỏ dần những yếu điểm, hạn chế, giúp nhau cùng tiến bộ. Tuy nhiên việc góp ý kiến phải chân thành, đúng lúc, đúng nơi để đồng chí đồng nghiệp mình lắng nghe và khắc phục. Biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, biết xem công việc của đồng nghiệp cũng như công việc của chính mình, biết nhìn nhận cái đúng cái sai và biết lắng nghe để tự sửa chữa mình, biết góp ý chân tình cho đồng nghiệp. Đó là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết nội bộ ngày càng vững chắc hơn.

- Thứ sáu, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đảng bộ, cơ quan; phối hợp với chính quyền để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các đợt sinh hoạt chính trị, các phong trào, các hoạt động có ý nghĩa, nhằm vận động cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên, hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ nhận thức, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống; thi đua lao động công tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, đóng góp tích cực vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Tư tưởng đoàn kết xuyên suốt toàn bộ Di chúc và cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Khắc ghi lời Bác Hồ dạy suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành, Đảng ủy, ban lãnh đạo Cục Quản lý thị trường luôn cố gắng phấn đấu xây dựng tập thể Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái thành một khối đoàn kết, thống nhất, toàn tâm, toàn ý, quyết tâm xây dựng cơ quan luôn vững mạnh, phát triển, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho lượng.

Nguyễn Hiệp
Cục QLTT Yên Bái