Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 của Cục Quản lý thị trường Phú Thọ

Ngày 31/12/2021 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ.