Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường

Tổng cục Quản lý thị trường thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Quản lý thị trường

- Địa chỉ: 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại : 02438255668                   Fax: 02439342726              

2. Tên Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 926/QĐ-BCT ngày 16  tháng 4 năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Quản lý thị trường

5. Tổng mức đầu tư: 13.753,434 triệu đồng

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện

Dịch vụ tư vấn

1

Gói thầu số 1: Tư vấn Quản lý Dự án

364,708

Nguồn chi thường xuyên quản lý nhà nước năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II/2019

Trọn gói

08 tháng

2

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

340,931

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

Quý II/2019

Trọn gói

08 tháng

3

Gói thầu số 3: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp

52,069

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II/2019

Trọn gói

02 tháng

4

Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán dự án

169,538

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2019

Trọn gói

01 tháng

Xây lắp

5

Gói thầu 5: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường

12.826,188

Nguồn chi thường xuyên quản lý nhà nước năm 2019

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II/2019

Trọn gói

08 tháng

Tổng giá trị các gói thầu

13.753,434