Khánh Hòa: Chi bộ 2 tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 04/12/2023 cùng tham dự cùng với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục, toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong phạm vi Chi bộ 2 quản lý đã tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa về tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 04/12/2023 cùng tham dự cùng với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục, Chi bộ 2 đã triển khai họp trực tuyến cho cán bộ, đảng viên.

Sau một ngày tham gia Hội nghị trực tuyến cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt với 04 chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Tiếp thu truyền đạt trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Hội nghị lần này đặc biệt là chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Qua đó Chi bộ 2 đã quán triệt và đưa ra một số giải pháp sau :

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức.

- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài.

- Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các hội trí thức./.

Trương Trọng Thiện - Bí thư Chi bộ 2
Cục QLTT Khánh Hòa

Bình luận