Lạng Sơn: Sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng chi bộ, đơn vị vững mạnh”

Ngày 06/9/2021, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng chi bộ, đơn vị vững mạnh”.

Tại buổi sinh hoạt các đảng viên trong chi bộ nghe đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, đảng viên, Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7 trình bày báo cáo nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng chi bộ, đơn vị vững mạnh” do các đảng viên thuộc Đội Quản lý thị trường số 7 được chi bộ phân công chuẩn bị và đã được cấp ủy chi bộ  bổ sung và nhất trí, trong đó nhấn mạnh, tập trung làm rõ các nội dung như: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm; Tính năng động, sáng tạo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Khát vọng Hồ Chí Minh; các giải pháp để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo Bác về nâng cao tinht thần trách nhiệm; tính năng động, sáng tạo và khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc của Bác.

Các đảng viên đã phát biểu, thảo luận, đóng góp ý kiến để làm rõ một số nội dung như: Sự cần thiết phải học tập chuyên đề; những vấn đề cơ bản nhất của chuyên đề; gắn nội dung học tập và làm theo Bác với nâng cao trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; Nắm vững chính sách và thực hiện đúng đường lối quần chúng để làm tròn trách nhiệm được giao; Học tập và rèn luyện phong cách khoa học, năng động, sáng tạo… Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Cũng tại buổi sinh hoạt, chi bộ kể câu chuyện “Sự phân công” đến toàn thể đảng viên dự sinh hoạt để đảng viên nghiên cứu, học tập, đăng ký làm theo Bác.

Phát biểu Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ biểu dương tinh thần trách nhiệm của đảng viên thuộc Tổ đảng Đội Quản lý thị trường số 7 đã chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt chuyên đề; các ý kiến thảo luận sâu sắc, có trọng tâm, chất lượng gắn liền với việc triển khai học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí yêu cầu Tổ đảng Đội Quản lý thị trường số 7 tiếp thu hoàn thiện báo cáo và kết luận sinh hoạt chuyên dề trình cấp ủy chi bộ ký ban hành triển khai thực hiện. Đồng thời yêu cầu các Đội Quản lý thị trường, các Tổ công đoàn trực thuộc tại họp đơn vị, sinh hoạt Tổ công đoàn định kỳ tháng 8 năm 2021 phổ biến, quán triệt nội dung sinh hoạt chuyên đề và Kết luận sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ đến toàn thể công chức, người lao động các đơn vị đề học tập, lựa chọn nội dung, đăng ký làm theo Bác.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, đảng viên, Phó đội trưởng Đội QLTT số 7 trình bày chuyên đề

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư chi bộ, điều hành thảo luận và  Kết luận nội dung sinh hoạt chuyên đề

PCT Trần Mạnh Hùng
Cục QLTT Lạng Sơn