Lãnh đạo Tổng cục QLTT đạt tín nhiệm cao tại Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm

Chiều ngày 29/9, tại Hà Nội, Tổng cục QLTT tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Lãnh đạo Tổng cục QLTT năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; đồng chí Đào Tuấn Anh, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương và Thủ trưởng các đơn vị trong lực lượng QLTT.

Khẳng định tầm quan trọng của việc lấy phiếu tín  nhiệm, Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy cơ quan đơn vị người đứng đầu, nhất là những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm nhằm thực hiện nghiêm Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 17-KH/BCSĐ ngày 16/8/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý tại Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.

Cũng theo Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh, việc lấy phiếu tín nhiệm còn góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, giúp công chức tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu rèn luyện trong công tác, làm cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức Đảng theo dõi, bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả công tác.

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh phát biểu tại Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm

Đây là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ, kết quả được báo cáo cấp có thẩm quyền và công khai theo quy định. Những công chức có tín nhiệm thấp cần phải được kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Bản khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng được thực hiện định kỳ.

Theo Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm thực hiện nghiêm túc Quy định số 96 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 17 của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương trong đó chú trọng đối tượng lấy phiếu tín nhiệm; thành phần; đảm bảo đúng quy trình, trình tự thủ tục về lấy phiếu tín nhiệm theo các hướng dẫn của Ban Cán sự đảng và Quy định số 96, việc đánh giá phải tránh cảm xúc cá nhân, đánh giá cần dựa theo cả quá trình, đảm bảo tính khách quan, trung thực.

Đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam

“Nếu như cán bộ chưa đến mức đánh giá phiếu tín nhiệm thấp thì người ghi phiếu nên cân nhắc khi đánh giá, bởi, việc lấy phiếu tín nhiệm phải xem xét và đánh giá trong cả một quá trình công tác, phải nhìn tổng thể chung. Không lợi dụng việc bỏ phiếu tín nhiệm để chia rẽ, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ” đồng chí Phan Văn Bản nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, 05 đồng chí thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm bao gồm 01 Tổng Cục trưởng và 04 Phó Tổng Cục trưởng.

Thành phần ghi phiếu tín nhiệm gồm Tổng Cục trưởng, Phó Tổng Cục trưởng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục, Cấp trưởng tổ chức QLTT ở trung ương, Cục trưởng/ Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan TCQLTT.

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh bỏ phiếu tín nhiệm

Phó Tổng Cục trưởng Chu Thị Thu Hương, Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Ánh Dương bỏ phiếu tín nhiệm

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Thành Nam (bên phải) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Trần Việt Hùng bỏ phiếu tín nhiệm

Sau khi công khai các thông tin của đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm theo quy định, các đồng chí thuộc thành phần ghi phiếu tín nhiệm tiến hành bỏ phiếu trực tiếp dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban kiểm phiếu được bầu ra tại Hội nghị.

Lãnh đạo các đơn vị, Bí thư Đoàn thanh niên Cơ quan Tổng cục QLTT bỏ phiếu tín nhiệm

Kết quả kiểm phiếu, Lãnh đạo Tổng cục QLTT đều đạt phiếu tín nhiệm cao tại Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục QLTT nhanh chóng hoàn thiện báo cáo Đảng ủy Bộ Công Thương, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương về kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo Tổng cục QLTT, đồng thời đề nghị 63 Cục QLTT các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh quán triệt các đơn vị làm nghiêm túc, công khai minh bạch, tránh hiện tượng chia rẽ, bè phái, gây ảnh hưởng tác động đến việc lấy phiếu tín nhiệm”.

Quyên Lưu
Tổng cục Quản lý thị trường