Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 09/2013/TT-BCT

Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 09/2013/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra và các biên pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Bộ Công thương ban hành Dự thảo 04 xin ý kiến đóng góp về Thông tư thay thế Thông tư 09⁄2013⁄TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra và các biên pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Tải Dự thảo Thông tư tại đây