Lịch tiếp công dân năm 2023 của Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh

Tổng cục QLTT vừa có thông báo về lịch tiếp công dân năm 2023 của Tổng Cục trưởng tại Phòng tiếp công dân, tầng 2, trụ sở Tổng cục QLTT, 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo thông báo số 258/TB-TCQLTT ngày 30 tháng 12 năm 2022, lịch tiếp công dân của Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh tại trụ sở cơ quan trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Tháng 1: Ngày 31 tháng 01 năm 2023
- Tháng 2: Ngày 20 tháng 02 năm 2023
- Tháng 3: Ngày 20 tháng 3 năm 2023
- Tháng 4: Ngày 20 tháng 4 năm 2023
- Tháng 5: Ngày 22 tháng 5 năm 2023
- Tháng 6: Ngày 20 tháng 6 năm 2023
- Tháng 7: Ngày 20 tháng 7 năm 2023
- Tháng 8: Ngày 21 tháng 8 năm 2023
- Tháng 9: Ngày 20 tháng 9 năm 2023
- Tháng 10: Ngày 20 tháng 10 năm 2023
- Tháng 11: Ngày 20 tháng 11 năm 2023
- Tháng 12: Ngày 20 tháng 12 năm 2023

Vụ Thanh tra – Kiểm tra có trách nhiệm giúp Tổng Cục trưởng thường trực tiếp công dân tại trụ sở Tổng cục QLTT theo quy định.

Quyên Lưu
Tổng cục Quản lý thị trường