Lực lượng Quản lý thị trường chú trọng xây dựng "phòng tuyến" ngăn ngừa thông tin xấu, độc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng chống thông tin xấu, độc luôn được Bộ Công Thương nói chung, Tổng cục Quản lý thị trường nói riêng ưu tiên, chú trọng.

Thế giới đã và đang chứng kiến hàng loạt thay đổi làm nền tảng cho sự phát triển công nghệ nói chung và cách mạng công nghiệp 4.0 nói riêng, với sự phát triển của mạng lưới thông tin Internet, mạng viễn thông công nghệ 4G, 5G, công nghệ dữ liệu đám mây và trí tuệ nhân tạo… đã làm thay đổi phương thức tiếp cận thông tin, cách thức làm việc, giao tiếp, tiêu dùng, lối sống mới của toàn nhân loại. Sự bùng nổ của khoa học công nghệ bên cạnh những mặt tích cực cũng xuất hiện nhiều mặt trái đòi hỏi chúng ta phải tăng cường các biện pháp phòng, chống sự xâm nhập thông tin xấu độc, gây chia rẽ mất đoàn kết trong nhân dân. Do vậy bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng là nhiệm vụ luôn được Bộ Công Thương nói chung, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) nói riêng ưu tiên, chú trọng.

Có thể thấy trong bối cảnh hiện nay, những hiện tượng tiêu cực của xã hội đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến tâm lý, tình cảm của mọi người dân, trong đó có các cán bộ trong lực lượng QLTT nói riêng, các tổ chức xã hội khác nói chung. Các thế lực thù địch cũng ra sức lợi dụng không gian mạng, dùng mọi thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm nhằm thẩm thấu những nội dung, thông tin, sản phẩm văn hóa xấu độc vào môi trường công sở, hòng làm cho một bộ phận cán bộ, công chức chạy theo ham muốn tầm thường, từ đó nhạt phai lý tưởng, xa rời mục tiêu chiến đấu. Do đó, việc phòng, chống thông tin xấu độc vào môi trường công sở nói chung, của lực lượng QLTT nói riêng trong bối cảnh hiện nay là việc làm quan trọng, cần thiết và cấp bách.

Thấm nhuần tư tưởng Đảng trong lực lượng QLTT

Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Đây là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn dân, toàn lực lượng QLTT nói riêng và các tổ chức Đảng, cơ sở Đảng nói chung; là công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời gian qua, Bộ Công Thương nói chung và Tổng cục QLTT nói riêng luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là việc nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, công chức, tăng cường lan tỏa thông tin tích cực với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Đặc biệt lực lượng QLTT đã trở thành lực lượng chủ công trên mặt trận kiểm tra, kiểm soát thị trường; công cụ hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh không khoan nhượng trước cái xấu, bảo vệ cái đẹp; không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, giữ vững lập trường quan điểm trong cuộc chiến đối với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ… góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương) tổ chức ngày 25 tháng 3 năm 2022 đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban Chỉ đạo đã nhấn mạnh 3 mục tiêu:

Thứ nhất phải xác định được những vấn đề trọng tâm cần giải quyết; Thứ hai là phải cung cấp được các thông tin chính thống, kịp thời những quan điểm, đường lối, chủ trương, giải pháp của ngành và Thứ ba là tập trung vào những vấn đề xã hội quan tâm. Về nội dung, cần tập trung lan tỏa thông tin chính thống, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, kết quả thực hiện những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến ngành; đi sâu, phân tích, cung cấp những thông tin cần thiết ở những điểm mới, điểm khó, điểm nhạy cảm cả trong nhận thức và hành động mà xã hội quan tâm; có thể đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái hoặc đấu tranh gián tiếp thông qua cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác.

Theo Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương, trong năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương. Trong đó, công tác phổ biến, quán triệt triển khai nghị quyết 35-NQ/TW tại Tổng cục QLTT đã được tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua hình thức đôn đốc trực tiếp hàng tuần thậm chí là hàng ngày. Các đơn vị thuộc Tổng cục, đặc biệt là các Cục QLTT địa phương đã tham gia viết bài, chuẩn bị các nội dung thông tin kịp thời đăng tải trên website, Cổng TTĐT Tổng cục, Tạp chí QLTT… liên quan đến công tác đấu tranh chống các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều nội dung bài viết đã được dư luận, người dân, cơ quan truyền thông báo chí đánh giá cao. Đặc biệt khi có những vấn đề nóng, nhạy cảm xảy ra, các đơn vị thuộc Tổng cục QLTT đã quán triệt nguyên tắc về cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện rất nhanh chóng, đầy đủ việc thông tin, tuyên truyền và quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong toàn lực lượng. Các đơn vị thuộc Tổng cục QLTT đã thực hiện tốt việc quán triệt, nâng cao nhận thức và ý thức chính trị của các cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Hướng dẫn 02-HD/UBKTW ngày 29/11/2021 để thực hiện Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021; Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018.

Năm 2023, Đảng ủy cơ quan Tổng cục QLTT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện tốt, đó là: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các kế hoạch, hướng dẫn về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn với chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tăng cường các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, chủ động định hướng tư tưởng, có biện pháp uốn nắn những lệch lạc, sai trái trong nội bộ lực lượng QLTT; Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương tăng cường khả năng tự “đề kháng” của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức QLTT trước những quan điểm sai trái, thù địch; Phối hợp thường xuyên với các đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương trên cơ sở Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công Thương để có những định hướng dư luận kịp thời và những phương án đấu tranh hiệu quả, thiết thực.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng QLTT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Theo đó, để phòng, chống sự xâm nhập của các thông tin xấu độc, thông tin sai lệch trong lực lượng QLTT hiện nay, lãnh đạo Tổng cục đã có chỉ đạo, trước hết cần tăng cường giáo dục, bồi đắp giá trị văn hóa tư tưởng làm chuyển biến từ nhận thức tới hành động trong toàn lực lượng. Cùng với đó, không ngừng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch chuẩn, những thói hư tật xấu nảy sinh trong lực lượng.

Có thể nói, thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng gắn liền với công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói chung, trên môi trường thương điện tử nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT và đoàn thể nhân dân quan tâm hơn và đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, bối cảnh thế giới đang biến động khó lường, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ như hiện nay tiếp tục đặt ra cho chúng ta nhiều thách thức mới mang tính khách quan lẫn nội tại như: Tin tức giả, thông tin sai lệch gây mất đoàn kết nội bộ vẫn còn xuất hiện; Thông tin sai lệch về sản phẩm, gây hiểu lầm, đe dọa đến sức khỏe, an toàn và tính mạng của người tiêu dùng...

Nếu tình trạng này không sớm được khắc phục, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân, mà còn suy giảm năng lực cạnh tranh quốc gia, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế và để lại hậu quả nặng nề cho xã hội, đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. Do vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn liền với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng cần được thực hiện hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp trong chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng; hướng dẫn, giúp đỡ các cá nhân, tổ chức kinh doanh và người tiêu dùng nâng cao hiểu biết, tự giác, chấp hành thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của nhà nước, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Xây dựng “phòng tuyến” ngăn ngừa thông tin xấu độc thâm nhập vào lực lượng QLTT

Ngành Công Thương là một ngành đa lĩnh vực, có quy mô hoạt động lớn, ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường được giao nhiệm vụ “bảo vệ” thị trường, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường nội địa. Do đó, sẽ có nhiều thông tin hiểu chưa đúng, chưa đủ, thậm chí sai lệch về lực lượng… nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số thế lực thù địch đã lợi dung mạng xã hội bội nhọ hoạt động của lực lượng quản lý thị trường nhằm gây mất đoàn kết, làm giảm niềm tin trong nhân dân.

Đáng lưu ý, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng QLTT cũng thường xuyên phải đối mặt với các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta. Các thế lực thù địch âm mưu làm cho nền kinh tế nước ta phát triển chệch định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng bóp méo các nguyên lý kinh tế cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đối lập định hướng xã hội chủ nghĩa với phát triển kinh tế thị trường…, Chúng cho rằng, sở dĩ vấn nạn hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ xuất xứ, vi phạm SHTT hiện nay là do hệ quả tất yếu của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa…

Chính vì thế, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, lực lượng QLTT luôn xác định: Đấu tranh với các biểu hiện sai trái, thông tin xấu độc, chúng ta cần có phương thức tiếp cận mới; cần tăng cường việc thực hiện đồng bộ một số giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Theo đó, Tổng cục QLTT xác định nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 và giai đoạn tiếp theo là:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, công chức QLTT. Mỗi chi ủy trong lực lượng QLTT cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả; Tiếp tục quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 23/3/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Thứ hai, bám sát các địa bàn quản lý, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà với nhân dân, tiêu cực trong khi thi hành công vụ, những biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí... trong lực lượng QLTT; Xác định rõ, giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc làm sai lệch thông tin liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Công Thương nói chung, của Tổng cục QLTT nói riêng bởi vậy, ngoài hình thức đấu tranh truyền thống, cần bổ sung những hình thức đấu tranh mới, như: đấu tranh trực tiếp, trực diện trên không gian mạng, thông qua các phương tiện truyền thông xã hội; xây dựng đội ngũ thông tin viên rộng rãi, nhất là các đội ngũ cán bộ, Đảng viên tại các Cục QLTT địa phương…

Thứ ba, tiếp tục tuyên truyền, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần ở nước ta. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018, của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời luận giải những vấn đề lý luận mới, khó, còn nhiều ý kiến khác nhau, tạo sự đồng thuận trong nhận thức xã hội. Bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp, giúp cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng QLTT hiểu rõ và nắm vững bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thấy rõ bản chất phản động của những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch…

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam. Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ”, các đơn vị trong toàn lực lượng sẽ tập trung giáo dục lòng tự hào, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc, bồi đắp phẩm chất cao đẹp của người lực lượng QLTT với vai trò tiên phong, xung kích, chuyên môn hiện đại. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch chuẩn, những thói hư tật xấu nảy sinh trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên, công chức.

Thứ tư, gắn với chiến lược Chuyển đổi số quốc gia trong hoạt động thực tiễn cũng như công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trong toàn lực lượng QLTT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong giáo dục thế hệ cán bộ trẻ, đảng viên, công chức QLTT; Tập trung lực lượng, sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để phòng đấu tranh ngăn chặn vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ; làm rõ nguyên nhân phát sinh vi phạm; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống vi phạm về hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng; Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới ứng dụng công nghệ cao, mô hình kinh tế chia sẻ, giao dịch, quản lý các tài sản kỹ thuật số, đầu tư mạo hiểm, các phương thức thanh toán mới, hệ thống xác thực và định danh điện tử.

Thứ năm, tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn lực lượng QLTT. Trên cơ sở quy chế phối hợp công việc, chương trình công tác cả năm, Đảng ủy cơ quan Tổng cục QLTT sẽ phối hợp với Đảng ủy Bộ, các đơn vị thuộc Bộ tổ chức lồng ghép việc quán triệt về chủ trương, đường lối, kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn lực lượng, nhất là cấp lãnh đạo, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; Mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, đơn vị, lực lượng thực thi pháp luật trong và ngoài nước, tổ chức quốc tế nhằm tranh thủ mọi nguồn lực phục vụ công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường mạng, đấu tranh không khoan nhượng trước các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ người dân, doanh nghiệp và bảo vệ nền tảng đạo đức cách mạng của Đảng.

Thứ sáu, tăng cường các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến việc viết bài, tuyên truyền các nội dung liên quan đến thực hiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Tổng cục QLTT, nhất là trong các lĩnh vực có tính chất nhạy cảm được xã hội quan tâm, các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương, của Tổng cục QLTT… Đồng thời, tích cực phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của một số đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện công tác phổ biến, quán triệt triển khai nghị quyết 35-NQ/TW cần được tiến hành thường xuyên thông qua hình thức đôn đốc trực tiếp hàng tuần.

Ngoài ra, để bảo vệ vững chắc nền tư tưởng cách mạng của Đảng, thời gian tới, Tổng cục QLTT tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong toàn lực lượng QLTT”, đây vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa xấu độc, thực hiện phương châm kết hợp giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Đội ngũ Đảng viên, công chức QLTT thực thi công vụ về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường mạng sẽ được trang bị đầy đủ về kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cán bộ QLTT bằng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của mình tham gia hướng dẫn, giúp đỡ các cá nhân, tổ chức kinh doanh và người tiêu dùng nâng cao hiểu biết, tự giác, chấp hành thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của nhà nước, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Lấy tư tưởng Đảng làm kim chỉ nam cho mọi hành động, Tổng cục QLLT đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng lực lượng Quản lý thị trường hiện đại, chính quy, chuyên nghiệp. Hoạt động công vụ của Quản lý thị trường trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được thực hiện trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu tập trung, nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Xây dựng lực lượng Quản lý thị trường đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, có cơ sở vật chất đầy đủ cùng trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ, kỹ thuật hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả góp phần bình ổn thị trường, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ Cơ quan Tổng cục QLTT
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT