Mời thầu gói Tư vấn lập thiết kế thi công và tổng dự toán “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng QLTT trên toàn quốc giai đoạn 2019”

Tổng cục Quản lý thị trường vừa có Thông báo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập thiết kế thi công và tổng dự toán “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng QLTT trên toàn quốc giai đoạn 2019”

Thông tin chung về Gói thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Quản lý thị trường

- Địa chỉ: 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại : 02438255668                   Fax: 02439342726            

2. Tên gói thầu: Tư vấn lập thiết kế thi công và tổng dự toán “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng QLTT trên toàn quốc giai đoạn 2019”.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 2560/QĐ-BCT ngày 20/8/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn Dự án: Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực llượng QLTT trên toàn quốc giai đoạn 2019.

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Quản lý thị trường

5. Giá trị gói thầu: 2.053.306.354 đồng

Nội dung chính của Gói thầu:

Tư vấn lập thiết kế thi công và tổng dự toán “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên và nâng cao năng lực của lực lượng QLTT trên toàn quốc giai đoạn 2019”

Tổng cục Quản lý thị trường