Một số điểm mới của pháp luật sở hữu trí tuệ khi xác định giá trị hàng hóa xâm phạm và xử lý hàng hóa xâm phạm

Ngày 23 tháng 8 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Tại Điều 96, 97, 98 của Nghị định quy định các biện pháp xử lý và điều kiện áp dụng đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa đó, cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm áp dụng một trong các biện pháp sau đây:

+ Phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại phải đáp ứng các điều kiện sau:

Hàng hóa có giá trị sử dụng, không gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, không phải văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

Yếu tố xâm phạm đã được loại bỏ khỏi hàng hóa;

Việc phân phối, sử dụng không nhằm thu lợi nhuận và không ảnh hưởng một cách bất hợp lý tới việc khai thác bình thường quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng trong đó ưu tiên mục đích nhân đạo, từ thiện hoặc phục vụ lợi ích xã hội;

Người được phân phối, tiếp nhận để sử dụng không phải là khách hàng tiềm năng của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng.

+ Tiêu hủy theo quy định: được áp dụng trong trường hợp không hội đủ các điều kiện để áp dụng biện pháp buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại.

Nghị định số 65/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 23 tháng 8 năm 2023.

Xem Nghị định số 65/2023/NĐ-CP tại đây.

Nguyễn Đức Trị - Đội QLTT số 1
Cục QLTT Quảng Trị