Nam Định: Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục QLTT tỉnh Nam Định vừa có thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Xem chi tiết Thông báo tại đây: 

/documents/38611/39945045/th%C3%B4ng+b%C3%A1o+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+l%E1%BB%B1a+ch%E1%BB%8Dn+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+%C4%91%E1%BA%A5u+gi%C3%A1.+%C4%91%E1%BB%99i+1.pdf/3e2046a7-59cc-4975-9440-83395e9c3911

/documents/38611/39945045/4.+TB+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+l%E1%BB%B1a+ch%E1%BB%8Dn+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+%C4%90G+%C4%912.pdf/c55a946b-86a4-4c37-94e5-a8a7e7edb875

/documents/38611/39945045/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+l%E1%BB%B1a+ch%E1%BB%8Dn+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+%C4%91%E1%BA%A5u+gi%C3%A1+%C4%903.pdf/7243e1ed-1dfa-41a8-928b-aa3f840c1cc8

/documents/38611/39945045/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+l%E1%BB%B1a+ch%E1%BB%8Dn+%C4%904.pdf/655d7745-e298-4700-8597-1ad6cf5a219a

Dương Tuấn Hưng
Cục QLTT Nam Định