Những lưu ý về chuyển vụ việc vi phạm hành chính vượt thẩm quyền và thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Đây là những quy định mới, nội dung trọng tâm mà công chức QLTT cần lưu ý trong thực hiện trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và Thông tư số 27/2020/TT-BCT, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2021/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Việc chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính vượt thẩm quyền và thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021. Trong đó, có một số điểm cần lưu ý như sau:

1. Thời hạn chuyển vụ việc vi phạm hành chính vượt thẩm quyền

- Trường hợp vụ việc vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường đang thụ lý, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản vi phạm hành chính, có văn bản trình hồ sơ vụ việc đến người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường cấp trên trực tiếp để xem xét, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc làm thủ tục trình/chuyển giao hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền xử phạt.

- Trường hợp xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển giao ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự và phải thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức vi  phạm.

Lưu ý: Việc chuyển giao phải đầy đủ hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính và tiếp tục bảo quản tang vật, phương tiện tạm giữ (nếu có) trừ trường hợp cơ quan Quản lý thị trường cấp trên có yêu cầu khác. Việc chuyển giao phải được lập biên bản giao nhận giữa bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao.

2. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

- Đối với vụ việc không thuộc trường hợp giải trình và đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;

- Đối với vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; đối với vụ việc thuộc trường hợp này mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục QLTT Tiền Giang

Bình luận