Những thay đổi trong hoạt đông thanh tra ngành Công Thương từ ngày 7/7/2020

Ngày 18/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương.

So với Nghị định 127/2015/NĐ-CP Nghị định đã thay đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành trong một số lĩnh vực kể từ ngày 07/7/2020, cụ thể gồm:

1. Bổ sung một số nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường Công thương (trước đây theo Nghị định 127/2015/NĐ-CP là lĩnh vực an toàn kỹ thuật công nghiệp):

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Nghị định 127/2015/NĐ-CP quy định thêm 02 nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật về: quản lý an toàn hồ chứa thủy điện và bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý.

2. Bổ sung một số nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công nghiệp (trước đây theo Nghị định 127/2015/NĐ-CP là lĩnh vực cơ khí, luyện kim, công nghiệp hỗ trợ):

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 22 của Nghị định 127/2015/NĐ-CP quy định thêm 06 nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật về: công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp sinh học; công nghiệp điện tử; công nghiệp công nghệ cao thuộc phạm vi quản lý.

3. Bổ sung một số nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hóa chất:

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 24 của Nghị định 127/2015/NĐ-CP quy định thêm 07 nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về: giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại trong một số sản phẩm dệt may; phân loại hóa chất theo phiếu an toàn hóa chất; sản xuất, kinh doanh hóa chất cấm; mua bán hóa chất độc; khai báo hóa chất; sử dụng hóa chất; huấn luyện an toàn hóa chất. Đồng thời, bãi bỏ quy định thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về điều kiện sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón vô cơ.

4. Bổ sung một số nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hoạt động thương mại:

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Nghị định 127/2015/NĐ-CP quy định thêm 02 nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về: hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa và nhượng quyền thương mại.

Ngoài ra, Nghị định 54/2020/NĐ-CP cũng bổ sung thêm quy định về “thanh tra đột xuất đối với hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc gian lận nguồn gốc, xuất xứ khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác trong hoạt động thương mại thuộc phạm vi quản lý hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật”.

5. Bổ sung một số nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực cạnh tranh và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (trước đây theo Nghị định 127/2015/NĐ-CP là lĩnh vực cạnh tranh):

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 31 của Nghị định 127/2015/NĐ-CP quy định thêm 01 nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về hành vi tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh. Đồng thời, đối với hoạt động bán hàng đa cấp tại Nghị định 54/2020/NĐ-CP được quy định cụ thể hơn là “hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

6. Bãi bỏ nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản:

Ngoài ra, Nghị định cũng bãi bỏ Điều 25 của Nghị định 127/2015/NĐ-CP quy định nội dung thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng).

7. Quy định xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra:

Nghị định sửa đổi bổ sung quy định xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra như sau:

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 35 của Nghị định 127/2015/NĐ-CP, bãi bỏ quy định “Trong trường hợp kế hoạch thanh tra của Thanh tra Sở và kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở có chồng chéo thì thực hiện theo kế hoạch thanh tra của Thanh tra Sở”.

+ Bổ sung khoản 4, Điều 35 quy định “Tổng cục trưởng xử lý chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra của các Cục thuộc Tổng Cục trong quá trình xây dựng Kế hoạch thanh tra hàng năm”.

8. Chế độ thông tin, báo cáo công tác thanh tra:

Nghị định sửa đổi bổ sung khoản 4, Điều 36 của Nghị định 127/2015/NĐ-CP quy định về chế độ thông tin, báo cáo công tác thanh tra như sau: thay đổi quy định “Chi cục báo cáo Thanh tra Sở về công tác thanh tra chuyên ngành trong phạm vi trách nhiệm được giao” thành “Cục thuộc Tổng cục có trách nhiệm báo cáo Tổng cục về công tác thanh tra chuyên ngành trong phạm vi trách nhiệm được giao.”

Nghị định có hiệu lực từ ngày 07/7/2020./.

Lê Đặng Phương Thụy (Phòng Thanh tra - Pháp chế).